Zákon o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde (Prehľad postupov)

Obsah :
Kapitola I. Výklad pojmov
Kapitola II. Podmienky náležitej starostlivosti
Kapitola III. Kontrolné komisie
Kapitola IV. Novely
Kapitola V. Záverečné ustanovenia

Zákon o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde

Horná komora Holandského parlamentu v parlamentnom roku 2000 – 2001, pod číslom 137, prijala Zákon o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde, tzv. Prehľad pracovných postupov (The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act), novelu Trestného zákona (The Dutch Penal Code), novelu Zákona o pohrebe a kremácii (The Burial and Cremation Act) s odôvodnením kráľovnej Beatrix, ktorá dala na známosť: „Zatiaľ, čo My sme zvážili, že je na mieste dôvod pre oslobodenie lekárov od trestnej zodpovednosti, ktorí s patričnou úctou k požiadavkám náležitej starostlivosti uložených zákonom ukončia život na žiadosť alebo asistujú pri samovražde inej osoby a zabezpečí zákonné oznámenie a kontrolu postupu, po porade s parlamentom a vypočujúc Štátnu radu súhlasíme a nariaďujeme tento zákon:

Kapitola I. Výklad pojmov

§ 1

Pre účely tohto zákona sa rozumie:

a) ministrami sa považujú minister spravodlivosti a minister zdravia, sociálnej starostlivosti a športu;

b) asistovanou samovraždou úmyselné napomáhanie pri samovražde inej osoby alebo utvrdzovania v predsavzatí uvedené v § 294 odsek 2, druhá veta Trestného zákona;

c) lekárom ten lekár, ktorý podľa hlásenia ukončil život na žiadosť alebo asistoval pri samovražde;

d) konzultantom ten lekár, ktorý konzultoval prípad s lekárom, ktorý mal v úmysle vykonať ukončenie života na žiadosť alebo asistovanú samovraždu;

e) poskytovateľmi opatery poskytovatelia opatery uvedené v § 446 odsek prvý, knihy sedem Občianskeho zákonníka;

f) komisou, miestna kontrolná komisia uvedená v § 3;

g) miestnym inšpektorom, miestny inšpektor Inšpektorátu zdravotnej starostlivosti Verejného zdravotného dohľadu

Kapitola II. Podmienky náležitej starostlivosti

§ 2

1. podmienky náležitej starostlivosti, uvedené v § 293 druhom odseku Trestného zákona znamenajú, že lekár:

a) nadobudne presvedčenie, že pacientova žiadosť bola dobrovoľná a dobre uvážená;

b) nadobudne presvedčenie, že pacientove utrpenie je trvalé a neznesiteľné;

c) informoval pacienta o situácii, v ktorej sa nachádza a o jeho vyhliadkach;

d) a pacient nadobudli presvedčenie, že v jeho situácii neexistuje iné prijateľné riešenie;

e) konzultoval prípad prinajmenej s jedným nezávislým lekárom, ktorý prehliadol pacienta a dal písomné stanovisko o podmienkach náležitej starostlivosti uvedených v písmenách a až d, a

f) ukončil život alebo asistoval pri samovražde s náležitou starostlivosťou.

2. Ak pacient vo veku 16 rokov alebo starší už nie je schopný vyjadriť svoju vôľu, ale jeho predchádzajúca vôľa zahŕňa túto okolnosť, považuje sa to za platný prejav jeho vôle a ak obsahuje písomné stanovisko o žiadosti na ukončenie jeho života alebo asistovanú samovraždu, lekár môže uskutočniť túto žiadosť. Podmienky náležitej starostlivosti uvedené v prvom odseku sa aplikujú mutatis mutandis.

3. Ak neplnoletý pacient dosiahol vek medzi 16 a 18 rokom života a lekár to pokladá za primerané pacientovmu záujmu môže uskutočniť pacientovu žiadosť o ukončenie života alebo asistovanú samovraždu po tom, ako si rodič alebo rodičia uplatnili svoju rodičovskú autoritu a/alebo jeho poručník bol zahrnutý do rozhodovacie procesu.

4. Ak neplnoletý pacient je vo veku medzi 12 a 16 rokom života a lekár to pokladá za primerané pacientovmu záujmu môže uskutočniť pacientovu žiadosť, vždy až po obstaraní súhlasu rodiča, rodičov alebo poručníka s ukončením života alebo asistovanou samovraždou. Druhý odsek sa aplikuje mutatis mutandis.

Kapitola III. Miestne kontrolné komisie pre ukončenie života na žiadosť a asistovanú samovraždu

Článok 1: Zriadenie, zloženie a menovanie

§ 3

1. Zriaďujú sa Miestne kontrolné komisie na kontrolu hlásení o prípadoch ukončenia života na žiadosť a asistovanej samovraždy uvedených v § 293 druhom odseku alebo v § 294 druhom odseku, druhej vete, respektíve v Trestnom zákone.

2. Komisie sú zložené z neurčitého počtu členov, v každom prípade musí byť členom komisie jeden odborník v oblasti práva ako predseda komisie, jeden lekár a odborník na etiku alebo filozofiu. Ďalej musí každý člen uvedený v prvej vete mať svojho zástupcu.

§ 4

1. Predseda a členovia komisie ako aj ich zástupcovia sú menovaní Ministrami na dobu 6 rokov. Môžu byť znovu vymenovaní, a to jeden krát po dobu 6 rokov.

2. Komisia má tajomníka a jedného alebo viacerých zástupcov tajomníka, všetko právnych odborníkov vymenovaných Ministrami. Tajomník má pri zasadaniach komisie poradnú úlohu.

3. Tajomník je za svoje aktivity vykonané v komisii zodpovedný výlučne tejto komisii.

Článok 2: Odvolanie

§ 5

Ministri môžu vždy odvolať na ich vlastnú žiadosť predsedu a členov, alebo ich zástupcov.

§ 6

Predsedu a členov, ako aj ich zástupcov môžu ministri odvolať v prípade nevhodnosti alebo neschopnosti alebo z iného vážneho dôvodu.

Článok: 3 Odmeňovanie

§ 7

Predseda a členovia, ako aj ich zástupcovia dostanú prídavky ako aj cestovné náklady a preplatenie výdavkov v súlade s existujúcou vládnou schémou, pokiaľ tieto výdavky nebudú pokryté zo štátnych fondov.

Článok: 4 Povinnosti a oprávnenia

§ 8

1. Komisia na základe oznámenia uvedeného v § 7 Zákona o pohrebe a kremácii určí, či lekár, ktorý ukončil život na žiadosť alebo vykonal asistovanú samovraždu postupoval v súlade s podmienkami náležitej starostlivosti uvedených v § 2.

2. Komisia môže od lekára žiadať, aby doplnil svoju správu, a to ústne alebo písomne v prípade ak je to nevyhnutne potrebné na riadne posúdenie lekárovej činnosti.

3. Komisia môže žiadať súdneho patológa, konzultanta alebo poskytovateľa starostlivosti o vysvetlenie ak je to nevyhnutné na riadne posúdenie lekárovej činnosti.

§ 9

1. Komisia informuje lekára do 6 týždňov od prevzatia správy uvedenej v § 8 ods. 1, a to písomne a s odôvodnením.

2. Komisia informuje Radu Generálnej prokuratúry a miestneho inšpektora zdravotnej starostlivosti s jej názorom:

a) či podľa názoru komisie lekár nekonal v súlade s podmienkami náležitej starostlivosti uvedenými v § 2;

b) ak sa vyskytne situácia uvedená v § 12, poslednej vete Zákona o pohrebe a kremácii. Komisia bude o tomto lekára informovať.

3. Obdobie uvedené v prvom odseku môže byť predĺžené a to maximálne jeden krát na dobu 6 týždňov.

4. Komisia môže okrem toho zabezpečiť pre lekára ústne vysvetlenie jej názoru. Toto ústne vysvetlenie môže byť uskutočnené na žiadosť komisie alebo na žiadosť lekára.

§ 10

Na žiadosť prokurátora musí komisia obstarať všetky informácie, ktoré prokurátor potrebuje na:

1. Posúdenie v čí prospech je ohodnotené lekárove konanie v konkrétnom prípade uvedené v § 9 ods. 2, alebo

2. Posúdenie v čí prospech dopadne kriminálne vyšetrovanie.

Komisia informuje lekára o všetkých informáciách poskytnutých prokurátorovi.

Článok 6: Pracovný postup

§ 11

Komisia zabezpečí registráciu prípadov ukončenia života na žiadosť alebo asistovanej samovraždy, ktoré boli oznámené na ohodnotenie. Ďalšie povinnosti môžu na základe ministerských nariadení uložiť ministri.

§ 12

1. Na prijatie rozhodnutia postačuje jednoduchá väčšina hlasov.

2. Rozhodnutie môže byť prijaté len v prípade, ak sa hlasovania zúčastnili všetci členovia komisie.

§ 13

Predsedovia miestnych kontrolných komisií uskutočnia najmenej raz za dva roky poradu so zameraním na pracovný postup a činnosť komisií. Na týchto poradách sa zúčastní predstaviteľ Výboru Generálnej prokuratúry a predstaviteľ Inšpektorátu starostlivosti zdravia Verejného zdravotného dohľadu.

Článok 7 Mlčanlivosť a výnimky

§ 14

Členovia komisie ako aj ich zástupcovia sú viazaní mlčanlivosťou vo všetkých dôverných informáciách získaných pri výkone ich povinností, okrem informácií, ktoré musia prezradiť na základe zákona alebo ktoré prezradenie im vyplýva z tejto povinnosti.

§ 15

Člen komisie, ktorý si plní úlohy v posudzovaní prípadov sa zbaví zodpovednosti a môže byť odvolaný ak určité skutočnosti a okolnosti nasvedčujú tomu, že môžu pôsobiť na nezávislosť jeho mienky.

§ 16

Člen komisie, jeho zástupca a tajomník komisie sa zdržia vyjadrenia svojho názoru na lekárov úmysel ukončiť život na žiadosť alebo asistovať pri samovražde.

Článok 8: Správa

§ 17

1. Vždy najneskôr do 1. apríla komisie podajú ministrom vzájomnú výročnú správu o činnosti za posledný kalendárny rok. Ministri vydajú prostredníctvom vyhlášky vzor takejto správy.

2. Správa o činnosti uvedená v prvom odseku zahŕňa nasledovné:

a) číslo oznámených prípadov ukončenia života na žiadosť a asistovanej samovraždy, pri ktorých komisia poskytla posudok;

b) charakteristiku týchto prípadov;

c) zahrnuté názory a stanoviská.

§ 18

Ročne, na základe bilancovania odovzdaného Štátnemu zastupiteľstvu(States General), ministri vydajú správu so zreteľom na činnosť komisií so zameraním na aktivity uvedené v § 17 ods. 1.

§ 19

1. Na odporúčanie ministrov, budú rozhodnutím parlamentu určené pravidlá ohľadom komisií s dôrazom na:

a) ich počet a teritoriálnu právomoc;

b) ich sídlo.

2. Na odporúčanie ministrov, budú rozhodnutím parlamentu určené pravidlá ohľadom komisií s dôrazom na:

a) ich veľkosť a zloženie;

b) ich pracovný postup a správy.

Kapitola IV. Novely iných zákonov

§ 20

Trestný zákon bude novelizovaný nasledovne:

A.

§ 293 bude znieť:

§ 293

1. Osoba, ktorá ukončí život inej osoby na výslovnú a vážnu žiadosť tejto osoby podlieha odňatiu slobody nepresahujúcej 12 rokov alebo trestu piatej kategórie

2. čin uvedený v prvom odseku nebude trestný, ak bol vykonaný lekárom, ktorý dodržal podmienky náležitej starostlivosti uvedených v § 2 Zákone o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde a o tejto aktivite informoval súdneho lekára v súlade s § 7 ods. 2, Zákona o pohrebe a kremácii.

B.

§ 294 bude znieť:

§ 294

1. Osoba, ktorá úmyselne podnieti iného k spáchaniu samovraždy podlieha odňatiu slobody nepresahujúcej 3 roky alebo pokute štvrtej kategórie, ak samovražda vznikne??

2. Osoba, ktorá úmyselne pomáha pri samovražde iného alebo u iného vyvoláva potrebu spáchať samovraždu podlieha odňatiu slobody nepresahujúcej 3 roky alebo pokute štvrtej kategórie, ak došlo aspoň k jej pokusu. § 293 ods. 2 sa aplikuje mutatis mutandis.

C.

V § 295, nasledujúci je vložený po 293: prvý odsek

D.

V § 422, nasledujúci je vložený po 293: prvý odsek

§ 21

Zákon o pohrebe a kremácii bude novelizovaný nasledovne:

A.

§ 7 bude znieť:

§ 7

1. Osoba, ktorá vykonala ohliadku vydá úmrtný list ak je presvedčená, že smrť nastala následkom prirodzenej príčiny.

2. Ak smrť nastala následkom aplikácie ukončenia života na žiadosť alebo asistovanej samovraždy uvedenom v § 293 ods. 2, alebo v § 294 ods.2, druhej vete, respektíve v Trestnom zákone, ošetrujúci lekár nevydá úmrtný list a neodkladne oznámi súdnemu lekárovi alebo jednému zo súdnych lekárov?? príčinu smrti a to vo vyplnenom formulári. Lekár do formulára pripojí odôvodnenú správu s dôrazom na patričné dodržanie podmienok náležitej starostlivosti uvedených v § 2 Zákona o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde.

3. Ak ošetrujúci lekár v ostatných prípadoch uvedených v odseku 2, verí že nemôže vydať úmrtný list neodkladne to oznámi súdnemu lekárovi alebo jednému zo súdnych lekárov prostredníctvom vyplneného formuláru.

B.

§ 9 bude znieť:

§ 9

1. Forma a štruktúra vzorov úmrtného listu vydaného ošetrujúcim lekárom a súdnym lekárom bude uložená nariadením parlamentu.

2. Forma a štruktúra vzorov oznámení a správ uvedených v § 7 ods. 2, oznámení uvedených v § 7 ods. 3 a formuláre uvedené v § 10 ods. 1 a 2, budú uložené nariadením vo výbore odporúčaním ministra spravodlivosti a ministrom zdravia, sociálnych vecí a športu.

C.

§ 10 bude znieť:

§ 10

1. Ak súdny lekár zastáva názor, že nemôže vydať úmrtný list, neodkladne to oznámi prokurátorovi vyplneným formulárom a neodkladne informuje úradníka zodpovedného za narodenia, smrť a sobáše.

2. V prípade oznámenia ako je uvedené v § 7 ods. 2, a bez zaujatosti k prvému odseku, súdny lekár vyplneným formulárom neodkladne podá správu miestnej kontrolnej komisii uvedenej v § 3 Zákona o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde. Priloží odôvodnenú správu uvedenú v § 7 ods. 2.

D.

K § 12 bude doplnená nasledovná veta: Ak podľa názoru prokurátora, v prípadoch uvedených v § 7 ods. 2 tento nemôže vydať osvedčenie o žiadnych námietkach proti pohrebu alebo kremácii, neodkladne informuje súdneho lekára a miestnu kontrolnú komisiu uvedenú v § 3 Zákona o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde.

E.

V § 81, prvej časti, ´7, prvý odsek bude zamenený ´7-im, prvým a druhým odsekom

§ 22

Všeobecný zákon o správnom práve (Agemene wet bestuursrecht) bude novelizovaný nasledovne:

Nakoniec písmena d, § 1:6, je bodka na konci vety nahradená bodkočiarkou a je doplnená nasledujúcim písmenom e, ktoré znie:

e) rozhodnutia a žaloby v realizácii Zákona o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde

Kapitola V. Záverečné ustanovenia

§ 23

Tento zákon nadobudne účinnosť dňom uvedeným v rozhodnutí Kráľovského dekrétu.

§ 24

Tento zákon môže byť uvádzaný ako: Zákon o ukončení života na žiadosť a asistovanej samovražde (Prehľad pracovných postupov)

Euthanasie - Eutanázia
Legal form - Právne aspekty